Network and Conferens

Regional:

Regional Intressepolitisk konferens

I väntan på World Cup Volt Hockey, som nu är framflyttat till våren 2021, värmer vi upp med World Cup Volt Hockey i Pre-Gamesformat istället – en turnering med elhockeylag från Sverige. I samband med Pre-Games bjuder vi in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en digital konferens.

Digital konferens fredagen den 9 oktober 2020 kl 09.00–12.00:

En aktiv fritid – hur ger vi alla det valet?
Under konferensen ger vi en aktuell lägesbild och ett tillfälle att fördjupa kunskapen kring funktions- och folkhälsofrågor utifrån perspektivet idrott och rörelseglädje. Vi skapar rum för samtal om hur vi gemensamt kan hitta nycklarna för likvärdiga möjligheter att delta i hälsofrämjande, meningsfyllda aktiviteter. Hur kan Gävleborg samla kraft för en hållbar framtid med folkhälsan i centrum?

Senaste dag för anmälan är 7 oktober. Länk till anmälningsformulär

English version

Regional Interest Policy Conference

While waiting for World Cup Volt Hockey, which has now been moved to the spring of 2021, we are warming up with World Cup Volt Hockey in Pre-Games format instead - a tournament with electric hockey teams from Sweden. In connection with Pre-Games, we invite representatives of municipalities, regions, associations and other social actors to a digital conference.

Digital conference on Friday 9 October 2020 from 09:00 to 12:00:

An active leisure time - how do we give everyone that choice?
During the conference, we provide a current picture of the situation and an opportunity to deepen knowledge about functional and public health issues from the perspective of sports and the joy of movement. We create space for conversations about how we can jointly find the keys to equal opportunities to participate in health-promoting, meaningful activities. How can Gävleborg gather strength for a sustainable future with public health at the center?

The last day for registration is October 7. Link to sign-up form.

 

National:

I samband med elhockey-turneringen World Cup Volt Hockey bjuder Svenska Innebandyförbundet i nära samarbete med Parasport Sverige och RF-SISU in till en konferens för distriktsanställda inom RF-SISU, Svensk Innebandy och Parasport Sverige.

Idéen med konferensen är att vara ett forum för kunskapsutbyte och tid för samtal kring parainnebandy och vilka möjligheter för verksamhet som idag finns. Under konferensen kommer vi få en grundläggande föreläsning om parasporten och dess målgrupper. En del av agendan är vikt till att dialoger om utbildningsutbudet i frågan samt ge tid för dialog och frågor om hur det går att arbeta med parafrågan regionalt.

Delar av konferensen kommer det gå att se i efterhand, men dessvärre inte alla vilket gör att vi inte kan göra den helt digital. Konferensen kommer däremot att Covid-anpassas, För att kunna göra bästa möjliga anpassningar behöver ha ett maxantal av deltagare.

Praktisk information:

Tid: Fredag 9/10 11.30- Lördag 10/10 11.30

Plats: Clarion Hotell Winn samt Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 i Gävle

Anmälan: Görs till Inez Rehn via till inez.rehn@innebandy.se.

Bokning av resa: Görs till Katrin Bellander via mail till katrin.bellander@innebandy.se

Bokning av logi: Görs till Jakob Westerlund via mail till jakob.westerlund@innebandy.se

Sista dag för anmälan är 25/9!

Prelliminärt program:

Fredag 9/10
11.30 Tid för att checka in på Clarion Hotell Winn, transport erbjuds från hotellet till arenan där det serveras lunch 13.00 Introduktion samt info om konferensen och en kortare genomgång av status för inkluderingsprocessen
13.30 Vad är Parasport och vilka är våra målgrupper? Kunskapsblock lett av Parasport Sverige
15.00 Fika
15.15 Hur kan vi arbeta regionalt? RF-SISU Stockholm och Södermanland håller i ett diskussionsblock om hur vi kan arbeta med Parasport regionalt och vi får ta del av goda exempel
17.00 Summering av dagen
Gemensam middag och samverkanstid sedan på kvällen

Lördag 10/10

9.30 Vilka möjligheter till utbildning finns? Parasport Sverige och Svenska Innebandyförbundet informerar om Innebandy- specifikt och generellt utbildningsmaterial
11.00 Tid för frågor. SIBF, Parasport Sverige och RF-SISU svarar på frågor samt introducerar kontakt för vidare arbete etc
11.30 Lunch och hemresa

English version

In connection with the electric hockey tournament World Cup Volt Hockey, the Swedish Floorball Association, in close collaboration with Parasport Sweden and RF-SISU, invites you to a conference for district employees within RF-SISU, Swedish Floorball and Parasport Sweden.

The idea with the conference is to be a forum for knowledge exchange and time for conversations about para-floorball and what opportunities for activities there are today. During the conference, we will have a basic lecture on parasport and its target groups. Part of the agenda is important for dialogues about the educational offer in the issue as well as providing time for dialogue and questions about how it is possible to work with the para issue regionally.

Parts of the conference will be visible in retrospect, but unfortunately not all, which means that we can not make it completely digital. The conference will, however, be Covid-adapted. To be able to make the best possible adaptations, it needs a maximum number of participants.

Practical information:

Time: Friday 9/10 11.30- Saturday 10/10 11.30

Location: Clarion Hotell Winn and Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 in Gävle

Registration: Made to Inez Rehn via to inez.rehn@innebandy.se.

Booking a trip: Made to Katrin Bellander via email to katrin.bellander@innebandy.se

Booking of accommodation: Made to Jakob Westerlund via email to jakob.westerlund@innebandy.se

Last day for registration is 25/9!

Preliminary program:

Friday 9/10
11.30 Time to check in at Clarion Hotell Winn, transport is offered from the hotel to the arena where lunch is served 13.00 Introduction as well as information about the conference and a brief review of the status of the inclusion process
13.30 What is Parasport and who are our target groups? Knowledge block led by Parasport Sweden
15.00 Coffee
15.15 How can we work regionally? RF-SISU Stockholm and Södermanland hold a discussion block on how we can work with Parasport regionally and we get to see good examples
17.00 Summary of the day
Joint dinner and collaboration time since the evening

Saturday 10/10

9.30 What opportunities for education are there? Parasport Sweden and the Swedish Floorball Association inform about Floorball- specific and general training material
11.00 Time for questions. SIBF, Parasport Sweden and RF-SISU answer questions and introduce contact for further work etc.
11.30 Lunch and return trip

Network and Conferens

Regional:

Regional Intressepolitisk konferens 

I väntan på World Cup Volt Hockey, som nu är framflyttat till våren 2021, värmer vi upp med World Cup Volt Hockey i Pre-Gamesformat istället – en turnering med elhockeylag från Sverige. I samband med Pre-Games bjuder vi in företrädare för kommuner, region, föreningar och andra samhällsaktörer till en digital konferens.

Digital konferens fredagen den 9 oktober 2020 kl 09.00–12.00:

En aktiv fritid – hur ger vi alla det valet?
Under konferensen ger vi en aktuell lägesbild och ett tillfälle att fördjupa kunskapen kring funktions- och folkhälsofrågor utifrån perspektivet idrott och rörelseglädje. Vi skapar rum för samtal om hur vi gemensamt kan hitta nycklarna för likvärdiga möjligheter att delta i hälsofrämjande, meningsfyllda aktiviteter. Hur kan Gävleborg samla kraft för en hållbar framtid med folkhälsan i centrum?

Senaste dag för anmälan är 7 oktober. Länk till anmälningsformulär

English version

Regional Interest Policy Conference

While waiting for World Cup Volt Hockey, which has now been moved to the spring of 2021, we are warming up with World Cup Volt Hockey in Pre-Games format instead - a tournament with electric hockey teams from Sweden. In connection with Pre-Games, we invite representatives of municipalities, regions, associations and other social actors to a digital conference.

Digital conference on Friday 9 October 2020 from 09:00 to 12:00:

An active leisure time - how do we give everyone that choice?
During the conference, we provide a current picture of the situation and an opportunity to deepen knowledge about functional and public health issues from the perspective of sports and the joy of movement. We create space for conversations about how we can jointly find the keys to equal opportunities to participate in health-promoting, meaningful activities. How can Gävleborg gather strength for a sustainable future with public health at the center?

The last day for registration is October 7. Link to sign-up form.

 

National:

I samband med elhockey-turneringen World Cup Volt Hockey bjuder Svenska Innebandyförbundet i nära samarbete med Parasport Sverige och RF-SISU in till en konferens för distriktsanställda inom RF-SISU, Svensk Innebandy och Parasport Sverige. 

Idéen med konferensen är att vara ett forum för kunskapsutbyte och tid för samtal kring parainnebandy och vilka möjligheter för verksamhet som idag finns. Under konferensen kommer vi få en grundläggande föreläsning om parasporten och dess målgrupper. En del av agendan är vikt till att dialoger om utbildningsutbudet i frågan samt ge tid för dialog och frågor om hur det går att arbeta med parafrågan regionalt.

Delar av konferensen kommer det gå att se i efterhand, men dessvärre inte alla vilket gör att vi inte kan göra den helt digital. Konferensen kommer däremot att Covid-anpassas, För att kunna göra bästa möjliga anpassningar behöver ha ett maxantal av deltagare.

Praktisk information:

Tid: Fredag 9/10 11.30- Lördag 10/10 11.30

Plats: Clarion Hotell Winn samt Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 i Gävle

Anmälan: Görs till Inez Rehn via till inez.rehn@innebandy.se.

Bokning av resa: Görs till Katrin Bellander via mail till katrin.bellander@innebandy.se

Bokning av logi: Görs till Jakob Westerlund via mail till jakob.westerlund@innebandy.se

Sista dag för anmälan är 25/9!

Prelliminärt program:

Fredag 9/10
11.30 Tid för att checka in på Clarion Hotell Winn, transport erbjuds från hotellet till arenan där det serveras lunch 13.00 Introduktion samt info om konferensen och en kortare genomgång av status för inkluderingsprocessen
13.30 Vad är Parasport och vilka är våra målgrupper? Kunskapsblock lett av Parasport Sverige
15.00 Fika
15.15 Hur kan vi arbeta regionalt? RF-SISU Stockholm och Södermanland håller i ett diskussionsblock om hur vi kan arbeta med Parasport regionalt och vi får ta del av goda exempel
17.00 Summering av dagen
Gemensam middag och samverkanstid sedan på kvällen

Lördag 10/10

9.30 Vilka möjligheter till utbildning finns? Parasport Sverige och Svenska Innebandyförbundet informerar om Innebandy- specifikt och generellt utbildningsmaterial
11.00 Tid för frågor. SIBF, Parasport Sverige och RF-SISU svarar på frågor samt introducerar kontakt för vidare arbete etc
11.30 Lunch och hemresa

English version

In connection with the electric hockey tournament World Cup Volt Hockey, the Swedish Floorball Association, in close collaboration with Parasport Sweden and RF-SISU, invites you to a conference for district employees within RF-SISU, Swedish Floorball and Parasport Sweden.

The idea with the conference is to be a forum for knowledge exchange and time for conversations about para-floorball and what opportunities for activities there are today. During the conference, we will have a basic lecture on parasport and its target groups. Part of the agenda is important for dialogues about the educational offer in the issue as well as providing time for dialogue and questions about how it is possible to work with the para issue regionally.

Parts of the conference will be visible in retrospect, but unfortunately not all, which means that we can not make it completely digital. The conference will, however, be Covid-adapted. To be able to make the best possible adaptations, it needs a maximum number of participants.

Practical information:

Time: Friday 9/10 11.30- Saturday 10/10 11.30

Location: Clarion Hotell Winn and Gavlehovshallen, Gavlehovsvägen 19 in Gävle

Registration: Made to Inez Rehn via to inez.rehn@innebandy.se.

Booking a trip: Made to Katrin Bellander via email to katrin.bellander@innebandy.se

Booking of accommodation: Made to Jakob Westerlund via email to jakob.westerlund@innebandy.se

Last day for registration is 25/9!

Preliminary program:

Friday 9/10
11.30 Time to check in at Clarion Hotell Winn, transport is offered from the hotel to the arena where lunch is served 13.00 Introduction as well as information about the conference and a brief review of the status of the inclusion process
13.30 What is Parasport and who are our target groups? Knowledge block led by Parasport Sweden
15.00 Coffee
15.15 How can we work regionally? RF-SISU Stockholm and Södermanland hold a discussion block on how we can work with Parasport regionally and we get to see good examples
17.00 Summary of the day
Joint dinner and collaboration time since the evening

Saturday 10/10

9.30 What opportunities for education are there? Parasport Sweden and the Swedish Floorball Association inform about Floorball- specific and general training material
11.00 Time for questions. SIBF, Parasport Sweden and RF-SISU answer questions and introduce contact for further work etc.
11.30 Lunch and return trip

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK