innebandyforall logo

Many of networks and forums for development during the month of March

Publicerad: 13/6, 2023

Under Pregames genomfördes flera viktiga och givna möten och konferenser. Bland annat bjöd RF SISU Gävleborg in beslutsfattare och plikten från Gävleborgs olika kommuner under temat - en aktiv, fritid, hur ger vi alla det valet?

Även Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Svensk Parasport bjöd in distriktsrepresentanter från respektive distrikt ur båda organisationerna för att prata förutsättningar för ökade regionala samarbeten.

Dessa pågick under två dagar, från fredagen till lördagen. Fredagens aktiviteter ägde rum i Gavlehov Arena nere på spelplanen, framför storbildsskärmen. Därefter, under lördagen, var vi på plats på Clarion Winn Hotel i centrala Gävle där vi fortsatte dialogen om ytterligare möjligheter för liknande satsningar för Parasport även i de andra distrikten.

Den 12-14 mars avser vi genomföra fler digitala insatser som en progression från Pregames till World Cup Volt Hockey 2021. Vi hoppas att helgen skall fortsätta öppna forum för fler dialoger om hur för en aktiv fritid, på lika villkor.

Dessa viktiga forum är etablerade:

Lokal konferens – Idrott, anläggningar och samhällsplanering
Vi behöver sätta fler människor i rörelse i Gävleborg och ge fler människor möjlighet till ett socialt sammanhang. För att lyckas är det viktigt att vi tänker långsiktigt tillsammans. Konferensen ska ses som en förlängning av den digitala konferens som arrangerades i oktober.

Med banbrytande forskning kring hållbar samhällsplanering som utgångspunkt och med inspiration från kommunal och regional horisont, vill vi lyfta frågor om ett hållbart Gävleborg.

Hur kan vi gemensamt möjliggöra ett samhälle där alla kan utöva sin rätt till en aktiv fritid, där det finns plats för idrott och rörelse, där trösklarna är låga och där vi tagit sikte på en jämlik folkhälsa?

Deltar gör bland annat Åsa Linares Norlin, ordförande Parasport Sverige.

Åsa som har siktet inställt på att skapa konkret verkstad och sätta tillgänglighetsfrågorna i centrum på allvar. Åsa vill etablera ett synsätt kring tillgänglighet som kräver att vi vänder på våra resonemang. Med parasportens idrottspolitiska program som fond, ger hon råd om hur.

Datum: 12 mars 2021
Tid: 09.00–15.30
Plats: Gävle (Vi återkommer om lokal. Vid restriktioner på grund av smittläge genomförs konferensen digitalt.)

Klicka här för mer inforamtion.

Nationell konferens – Utvecklingskonferens Inkluderingsprocessen

Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Gästriklands Innebandyförbund samt Gävleborgs Parasportförbund in till en digital halvdagskonferens under temat nya målgrupper och Parasport. Konferensen ska ses som en förlängning av den fysiska konferens som anordnades i oktober 2020 i samband med World Cup Volt Hockey och vänder sig till våra distrikt.

Deltar gör bland annat Umeå Universitet som presenterar framgångsnycklar ur sin studie kopplat till regionala samarbeten.

Anders Jonsson, utvecklingschef Svenska Innebandyförbundet och Åsa Linares, ordförande Parasport Sverige redogör också för vilka framgångsfaktorer för inkluderingsprocessen.

Vilka utmaningar för en lyckad inkludering kopplat till Innebandyn vill har vi framför oss?

Datum: 11 mars 2021
Tid: 09.00–12.00
Plats: Digitalt

Mer information (inbjudan i PDF).

Anmälan per mejl till: inez.rehn@innebanndy.se senast 10/3.

Internationell konferens – Utvecklingskonferens Inkluderingsprocessen

World Cup Volt Hockey är världens största elhockeyturnering, med lag från fem nationer är evenemanget en del i satsningen att behålla så många som möjligt inom idrotten.

Med fem nationers medverkan är vi unika och har som mål att vara en del i sportens utbredning och långsiktiga utveckling. Både på och innanför sargen.

Syftet är att ge en uppdatering och börja fördjupa konversationen om effekterna kring evenemanget på lång sikt.

Medverkar gör upphovsmännen till evenemanget samt Innebandykommittén Parasport Sverige, representanter från Ontario Canada och ytterligare föreningsrepresentanter.

Datum: 12 mars 2021
Tid: 16.00-17:30. Centraleuropeisk normal tid Timezon Sverige (GMT + 1).
Plats: Digitalt

Anmälan per mejl till: jakob.westerlund@innebandy.se senast 10/3.

English version

During Pregames, several important and given meetings and conferences were held. Among other things, RF SISU invited Gävleborg in decision-making processes and the duty from Gävleborg's various municipalities under the theme - an active, leisure time, how do we all give that choice?

The Swedish Floorball Association together with Svensk Parasport also invited district representatives from each district from both organizations to discuss the conditions for increased regional cooperation.

These lasted for two days, from Friday to Saturday. Friday's activities took place in Gavlehov Arena can be found on the playing field, in front of the big screen. Then, on Saturday, we were on site at Clarion Winn Hotel in central Gävle where we continued the dialogue about further opportunities for similar initiatives for Parasport in the other districts as well.

On March 12-14, we intend to carry out more digital efforts as a progression from Pregames to World Cup Volt Hockey 2021. We hope that the weekend will continue to open forums for more dialogues on how to have an active leisure time, on equal terms.

These important forums are established:

Local conference - Sports, facilities and community planning

We need to get more people moving in Gävleborg and give more people the opportunity for a social context. To succeed, it is important that we think long-term together. The conference should be seen as an extension of the digital conference held in October.

With pioneering research on sustainable community planning as a starting point and with inspiration from the municipal and regional horizon, we want to raise questions about a sustainable Gävleborg.

How can we jointly enable a society where everyone can exercise their right to an active leisure time, where there is room for sport and movement, where the thresholds are low and where we have aimed for equal public health?

Participants include Åsa Linares Norlin, chairman of Parasport Sweden.

Åsa, which has set its sights on creating a concrete workshop and putting accessibility issues at the center in earnest. Åsa wants to establish an approach to accessibility that requires us to reverse our reasoning. With the parasport's sports policy program as a fund, she gives advice on how.

Date: March 12, 2021
Time: 09.00–15.30
Location: Gävle (We will return if local. In case of restrictions due to infection situation, the conference is conducted digitally.)

Click here for more information.

National Conference - Development Conference Inclusion process

The Swedish Floorball Association together with Gästriklands Innebandyförbund and Gävleborgs Parasportförbund in to a digital half-day conference under the theme new target groups and Parasport. The conference should be seen as an extension of the physical conference that was organized in October 2020 in connection with World Cup Volt Hockey and is aimed at our districts.

Participants include Umeå University, which presents success keys from its study linked to regional collaborations.

Anders Jonsson, development manager of the Swedish Floorball Association and Åsa Linares, chairman of Parasport Sweden also report on the success factors for the inclusion process.

What challenges for a successful inclusion linked to Floorball do we have in front of us?

Date: March 11, 2021
Hours: 9am to 12pm
Location: Digital

More information (invitation in PDF).

Registration by email to: inez.rehn@innebanndy.se no later than 10/3.

International Conference - Development Conference The Inclusion Process

World Cup Volt Hockey is the world's largest electric hockey tournament, with teams from five nations, the event is part of the effort to keep as many as possible in sports.

With the participation of five nations, we are unique and aim to be a part of the sport's spread and long-term development. Both on and inside the rim.

The purpose is to provide an update and begin to deepen the conversation about the long-term effects of the event.

Participating are the authors of the event as well as the Floorball Committee Parasport Sweden, representatives from Ontario Canada and additional association representatives.

Date: March 12, 2021
Time: 16.00-17: 30. Central European normal time Timezone Sweden (GMT + 1).
Location: Digital

Registration by email to: jakob.westerlund@innebandy.se no later than 10/3.

 

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga