innebandyforall logo

The effects are many when Pregames is summarized

Publicerad: 13/6, 2023

Effekterna många när Pregames sammanfattas

I början av oktober gick Pregames för vårens planerade World Cup Volt Hockey av stapeln under säkra pandemi-anpassningar på Gavlehovsområdet i Gävle. Totalt deltog sju lag från Sveriges olika hörn, från Umeå i norr, till Norrköping i söder. Det vi inte visste då var att pandemins väntade andravåg skulle bli så här slagkraftig. Så slagkraftig att vi nu står inför ett nytt scenario där det planerade internationella evenemanget i mars inte går att genomföra så som planerat.

Ett evenemang som vi tidigare kommunicerat flyttas till september för att kunna garantera säkra förhållanden.

Vi kan nu några veckor efter se tillbaka på Pregames som ett mycket lyckat evenemang som har gett stora effekter för sportens utveckling trots det bekymmersamma läget i omvärlden. Under Pregames genomfördes flera viktiga och givna möten och konferenser. Sammankomster som vi ser som en viktig start och fördjupning i arbetet att kunna erbjuda en aktiv fritid för fler. Bland annat bjöd RF SISU Gävleborg in beslutsfattare och plikten från Gävleborgs olika kommuner under temat - en aktiv, fritid, hur ger vi alla det valet?

Även Svenska Innebandyförbundet tillsammans med Parasport Sverige bjöd in distriktsrepresentanter från respektive distrikt ur båda organisationerna för att prata förutsättningar för ökade regionala samarbeten.

Dessa pågick under två dagar, från fredagen till lördagen. Fredagens aktiviteter ägde rum i Gavlehov Arena nere på spelplanen, framför storbildsskärmen. Därefter, under lördagen, var vi på plats på Clarion Winn Hotell i centrala Gävle där vi fortsatte dialogen om ytterligare möjligheter för liknande satsningar för Parasport även i de andra distrikten.

Den 12-14 mars, då Pregames skulle ha blivit det stora internationella evenemanget vilket nu inte blir verklighet gör istället att nya möjligheter föds fram. Tillsammans med intresseorganisationer avser vi genomföra fler digitala insatser som en progression från Pregames till World Cup Volt Hockey 2021. Redan i mars. Vi hoppas att helgen skall fortsätta öppna forum för fler dialoger om hur för en aktiv fritid, på lika villkor.

Den sportsliga delen då, där deltog som bekant lag från flera olika ställen i Sverige deltog i den häftiga drabbningen där helgens bästa Volt hockey-lag till slut skulle koras. Vi hade deltagande lag från Gävle, Umeå, Visby, Stockholm samt Norrköping. Totalt sju lag var det som deltog. Efter ett flertal stenhårda och spännande matcher så lyckades till slut laget från Stockholm, IFAH Röd, dra det längsta strået då de vann över Gävle-laget KF Heros i finalen på söndag-eftermiddagen. Den långsiktiga målformuleringen för initiativtagarna är en ökad sportslig utbredning. Fler lag och organisationer för att skapa fler plattformar att mötas på. Parallellt med evenemanget har arbetet sedan långtid intensifierats med att mobilisera för fler Elhockey-initiativ i regionen. Några har visat intresse och några är redan på gång. Ser man strategiskt har vi trots läget flyttat fram positionerna för sporten, på lokal nivå fick också evenemanget stor medial uppmärksamhet i lokalmedia. Inte bara ur ett evenemangs-perspektiv utan också ur ett rent sportsligt perspektiv. Uppmärksamhet som inte atleterna är vana vid. Under hösten fattade också Kommittén för Innebandyn i Svenskan Parasportförbundet att fortsatt arbeta med Elhockeyn, men nu under namnet Elinnebandy. Kanske visar det var vi i framtiden är på väg med vår verksamhet.

Turneringen får vi summera som lyckad, både bland arrangörer samt deltagare. Storbildsskärmen som användes för att visa upp våra samarbetspartners, visa tabell och spelschema var väldigt uppskattad och även någonting nytt för de deltagare som hade erfarenhet från tidigare turneringar. Även vår eminente speaker Niclas Bornegrim skapade en fantastisk inramning och en extra udd på arrangemanget. Vi valde också att lägga fokus på det mediala där vi fick en god spridning av aktivitet på sociala medier i form av intervjuer, filmer och bilder. Vi valde också att inkludera lokala domare i turneringen, där de inför gick en utbildning gällande just reglementet för Volt Hockey. Vår ambition på sikt är att locka ytterligare domare från norminnebandyn för att döma även i Parasporten. För just det regionala arbetet i Gävleborg var plattformarna viktiga, vi fick möjligheten att redovisa vårt projekt ”Innebandybollen i Centrum” för flera SDF djupare och ge dem en insyn i hur vi har gått tillväga och vad vi tycker har varit viktigt. Inte enbart i arrangerandet av denna helg, utan också i arbetet kring Parasportens inkluderande i innebandy-verksamheten överlag i regionen. Kanske får vi höst även se inslag av Rullstols-Innebandy, på plats fanns bland annat representation från svenska landslaget i Rullstols-Innebandy.

Trots ett planeringsarbete på över ett år, fyllda av massivs med möten, idéer som kastats så fick vi till slut inse att ursprungsidén med internationellt deltagande inte var möjligt. Varken genom Pregames eller till den planerade sammankomsten i mars. Men den som väntar på något gott…

English version

The effects are many when Pregames is summarized

At the beginning of October, Pregames for the spring's planned World Cup Volt Hockey took place during safe pandemic adaptations in the Gavlehov area in Gävle. A total of seven teams from different corners of Sweden, from Umeå in the north, to Norrköping in the south participated. What we did not know then was that the pandemic's expected second wave would be so powerful. So powerful that we are now facing a new scenario where the planned international event in March cannot be carried out as planned.

An event that we previously communicated will be moved to September to be able to guarantee safe conditions.

We can now a few weeks later look back on Pregames as a very successful event that has had great effects on the development of the sport despite the worrying situation in the outside world. During Pregames, several important and given meetings and conferences were held. Gatherings that we see as an important start and immersion in the work of being able to offer active leisure for more people. Among other things, RF SISU Gävleborg invited decision-makers and the duty from Gävleborg's different municipalities under the theme - an active, leisure time, how do we all give that choice?

The Swedish Floorball Association together with Parasport Sweden also invited district representatives from each district from both organizations to discuss the conditions for increased regional cooperation.

These lasted for two days, from Friday to Saturday. Friday's activities took place in Gavlehov Arena down on the playing field, in front of the big screen. Then, on Saturday, we were on site at Clarion Winn Hotel in central Gävle where we continued the dialogue about further opportunities for similar initiatives for Parasport in the other districts as well.

On March 12-14, when Pregames would have become the big international event, which now does not become a reality, new opportunities are born instead. Together with interest groups, we intend to carry out more digital initiatives as a progression from Pregames to World Cup Volt Hockey 2021. Already in March. We hope that the weekend will continue to open forums for more dialogues on how to have an active leisure time, on equal terms.

The sporting part then, where, as is well known, teams from several different places in Sweden participated in the fierce battle where the weekend's best Volt hockey team would finally be crowned. We had participating teams from Gävle, Umeå, Visby, Stockholm and Norrköping. A total of seven teams participated. After several rock-hard and exciting matches, the team from Stockholm, IFAH Röd, finally managed to pull the longest straw when they won over the Gävle team KF Heros in the final on Sunday afternoon. The long-term goal formulation for the initiators is an increased sporting spread. More teams and organizations to create more platforms to meet on. In parallel with the event, work has been going on for a long time to mobilize for more Volt Hockey initiatives in the region. Some have shown interest and some are already underway. If you look strategically, we have, despite the situation, moved the positions forward for the sport, at the local level, the event also received great media attention in the local media. Not only from an event perspective but also from a purely sporting perspective. Attention that athletes are not used to. During the autumn, the Committee for Floorball in the Swedish Parasport Association also decided to continue working with Volt Hockey, but now under the name Elinnebandy. Maybe it shows where we are going in the future with our business.

We can sum up the tournament as a success, both among organizers and participants. The big screen that was used to show our partners, show the table and game schedule was very much appreciated and also something new for the participants who had experience from previous tournaments. Our eminent speaker Niclas Bornegrim also created a fantastic setting and an extra edge at the event. We also chose to focus on the media where we got a good spread of activity on social media in the form of interviews, films and photos. We also chose to include local judges in the tournament, where they attended a training session regarding the regulations for Volt Hockey. Our ambition in the long run is to attract additional judges from floorball association to ref in Parasport events and competitions as well. For the regional work in Gävleborg, the platforms were important, we had the opportunity to present our project "Floorball in the Center" for several SDFs in depth and give them an insight into how we have proceeded and what we think has been important. Not only in the arrangement of this weekend, but also in the work around Parasport's inclusion in the floorball business in general in the region. Maybe this autumn we will also see elements of Wheelchair-Floorball, on site there was, among other things, representation from the Swedish national team in Wheelchair-Floorball.

Despite a planning work of over a year, filled with massive meetings, ideas thrown away, we finally realized that the original idea of ​​international participation was not possible. Neither through Pregames nor to the planned gathering in March. But the one who is waiting for something good…

Se alla nyheter »

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga